MØRE OG ROMSDAL GJETERHUNDLAG

WWW.MRGL.NO


Møre & Romsdal Gjeterhundlag er underlagt styret i Møre & Romsdal Sau og Geit og lagets arbeidsområde er Møre & Romsdal fylke.

Gjeterhundlaget sine oppgaver kan oppsummeres i følgende:


  • Stimulere til økt bedre bruk av gjeterhunder
  • Ha ansvaret for organisering av gjeterhund-arbeidet innen laget. Dette innbefatter bl.a. utdanning og samling av instruktører/ dommere, gjeterhundtreff og fylkesmesterskap.
  • Formidle valper etter godkjente foreldre, samt hannhunder godkjent for avl, av rasene border collie og australsk kelpie.
  • Utgi informasjon til medlemmene.

 

Gjeterhundlaget arbeider for at så mange råd er skal få mest mulig nytte og glede av sin gjeterhund. Et av hovedmålene fra de ovenfor nevnte oppgaver, er å stimulere til en stadig bedring av hundemateriellet gjennom målrettet avlsarbeid. Aktiviteter det planlegges å benyttes mer av for å nå disse målene, er ved å arrangere kurs, treningssamlinger og gjeterhundprøver rundt i fylket. Kursene bør i hovedsak holdes av godkjente instruktører, men inntil antallet instruktører kommer opp på et aksaptabelt nivå i fylket, ber en om at det hentes inn ekspertise fra andre fylker, eventuelt fra andre land.

Gjennomføring av lokale gjeterhundprøver en av de viktigste og målbare faktorene en har, mht. det målrettede avlsarbeidet, og gjeterhundprøver kan du lese mer om her.

 

Lokalt i fylket finnes det mange som kan gi gode råd i anskaffelsen av en gjeterhund. Dette både om det gjelder rasen Border Collie eller Working Kelpie. Vi ber om at den enkelte tar kontakt med det lokale gjeterhundlaget og på den måten skaffer seg grunnleggende informasjon rundt emnet om gjeterhund. Valg av avl som passer til oppgaven, er bare ett av flere viktige elementer i denne anskaffelses prosessen av gjeterhund.


Det er også mye informasjon å hente direkte fra NSG - Norsk Sau og Geit sine hjemmesider, under gjeterhund.

Link til denne siden er: www.nsg.no/gjeterhund


 

Vi ber om at den enkelte tar kontakt med et av de fire lokale gjeterhundlagene, eller direkte via en av de tillitsvalgte i fylkeslaget ved spørsmål. Navn, telefonnummer og mail til de tillitsvalgte i fylkeslaget, finnes nedenfor:

 


Leder:

Sara Larsson (VSG), mob: 482 59 605 - sara.larsson906@gmail.com


Medlemmer:

Maren-Ann H. Løvold (NRG), mob: 416 64 726 - mah-lo@hotmail.com

Andor Bjørke (ISG), mob: 916 92 497 -   andor@valuetech.no

Terje Hurlen (MMG),   te-hur@online.no


 

 

Ta kontakt eller send informasjon til redaksjonen@mrgl.no angående hjemmesiden!

 

MRGL si heimeside...

Sjølv om biletbruken kan tyde på noko anna, så er dei nye heimesidene til MRGL under arbeid. Dette vert gjort på kveld- og fritid, så vi får seie som skipper Worse: «Vi kommer sent - Hr. Kunsel! men vi kommer godt!

Kontaktinformasjon

 
 
 
 

Info, tips og råd om denne sida vert teke imot med takk på: redaksjonen@mrgl.no


Kontakt med styret i MRGL: post@mrgl.no


Kontaktinformasjon til dei enkelte i styret finn du i spalta til venstre.


Send gjerne beskjed via feltene under, så sparer du tid!


Copyright © All Rights Reserved